هل من ناصراٌ ينصرنی(کيست مرا ياری کند)
نویسنده : ابوالفضل درخشنده - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٠/۱٥
 
با عرض ادب و احترام:
طبق معمول هميشه نيازمند رقص زيبای قلمتان ميباشم!
در ذيل دو بخش قرار داده شده است ، در بخش اول شعری ، از شاعری محترم، يا شاعره ای محترمه نوشته شده است که متأ سفانه عليرغم تمامی کنکاش هايم تا کنون نام سراينده شعر فوق را نيافتم .
بخش دوم ، پاسخی است که به شعر بخش اول داده شده ؛ لذا اصلاح و ويرايش آن را بر عهده شما گذارده ام.
پيشاپيش از لطف و عنايت شما سپاسگذارم.

بخش اول=
عاشقی از فرط عشق آشفته بود
بر سر خاکی به زاری خفته بـــــود
رفت معشوقش به باليــنش فـــــراز
دید او را خفته و ز خود باز رفــته باز
رقعه بنبشــت چســت و لايـــــق او
بســــــت آن بـــر ســــر آســـتین او
عاشقش از خواب چون بيـدار شــد
رقعه بر خواند و بر او خون بــار شد
اين نوشــته بـــود کای مرد خمـوش
خیز اگر بازارگانی ســـــــــیم کوش
ور تو مرد زاهدی،شب زنـده بــــاش
بندگی کـــــــن تا بــروز و بنده بــاش
ور تو هستی مرد عاشق شــرم دار
خواب را بر دیده عاشق چه کــــــــار
مرد عاشق باد پــیــــمایــــد بـــــــروز
شب همه مهتاب پیمــایــــد ز ســوز
چون تو نه این و نـــه آنی، بی فــروغ
کم زن انــدر عشــــق مــــا لاف دروغ
گر بخسبد عاشقی جز در کفـــــــــن
عاشقش گویم ، ولی بی خویشــتن
چون تو در عشق از سر جهل آمــدی
خواب خوش بادت که نااهل آمــدی...بخش دوم
دی شب که راه ببستی بر منظر خیــالـــــم
مست عشق تو بودم، هرگز نخفته بـــــودم
هرچند که می نابی در بـــــزم ما نیافــــــتی
راستش را بخـــواهی از حـال رفتـه بــــــودم
گرچـه از مـــستی هیچ درس من نیافـــــتـم
تنها رخ تو دیدم، آنـــــگــــاه تــــورا ســـــرودم
دی شــب کـــه آمــدی تــــو بر بالــــــین زارم
مســت می تــو بودم ، هرگز نخـفته بـــــودم
از شــوق تــو نــخــفـــــتــم تـــــــا از در درآیی
وقــــتی آمــــدی تـــو، از حــــال رفتـه بـــــودم
از هــــوش رفـــتن مـــن از می نـاب تو بـــــود
این مستی هستی ام بود، کاش نرفته بودم
از مستی تو من هستی ام را یافــــــــــــــتـم
یک یا علی گفتم آنگــــــــــــاه ولی را یافـتــم
بس کن ساقی امشب از بس که نخــــــفتـم
جان و جوانیم را به یک پیــــــاله بـــــاخـــتـــم